Menu

Projekti tutvustus

Projekt  „Võrdne ligipääs maailmaharidusele“ (EADEA)  algatati selleks, et töötada välja maailmahariduse õppematerjalid ja –vahendid, mis arvestaksid nägemispuudega õppurite hariduslike erivajadustega. Projekti üldine eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust kõigi inimeste võrdsest õigusest  saada osa maailmaharidusest. Sel eesmärgil peetakse oluliseks propageerida ja tutvustada maailmahariduse sisu puuetega õppuritele, mobiliseerida üldsust avaldama toetust võitluses vaesusega sh ka puuetega inimeste hulgas ja aidata kaasa õiglasematele suhetele nö põhja-lõuna telje riikide vahel. Selleks edendatakse partneritevahelist igakülgset koostööd ja püütakse mõista sügavuti üksteise probleeme ja raskusi. Projekti konkreetsed eesmärgid on: saavutada nägemispuudega õppurite, nende õpetajate ja perede teadlikkuse tõus globaalprobleemide mõjust, arendada nende oskusi ja teadmisi mõistmaks seoseid ja oma võimalikku rolli globaliseeruvas maailmas, suurendada nende pädevust maailmahariduse probleemide käsitlemisel ning kaasalöömisel globaalsetes püüdlustes lahenduste leidmiseks vaesuse leevendamiseks ning õigluse ja inimõiguste edendamiseks. Projekti sihtrühmad on nägemispuudega õppurid, kes õpivad pimedate koolides või integreerituna tavakoolis ning ülikoolis. Samuti on sihtrühmaks pimedate koolide õpetajad ja  nende koolide hoolekogud. EADEA projekti peamine eeldatav tulemus on panus saavutamaks võrdsust maailmahariduse teemade käsitlemisel ka hariduslike erivajadustega nägemispuudega õpilaste seas. Projekti EADEA põhitegevused on: (1) nägemispuudega õppuritega tegelevate  haridusinstitutsioonide õpetajate ja kõrgkoolides õppivate nägemispuudega üliõpilaste koolitus, (2) nägemispuudega õppurite vajadusi arvestavate maailmahariduse õppematerjalide koostamine ja valmistamine, (3) panustamine maailmahariduse teemade lülitamiseks õppekavadesse, (4) nägemispuudega õpilastele sobivas formaadis loodud maailmahariduse õppematerjalide ja –vahendite e-kogu, (5) tegevused nägemispuudega  õppurite erikoolide hoolekogudele ja lapsevanematele, (6) õppevisiidid kontaktide loomiseks nägemispuudega inimestega töötavate ekspertide vahel, (7) teadlikkuse tõstmise kampaania rõhutamaks nägemispuudega õpilaste kaasamist maailmaharidusse ning hiljem arengukoostöö tegevustesse, mis on suunatud nägemispuudega inimestele. EADEA projekt on suunatud EL kodanike sh õppivate noorte arvu suurendamisele, kelle teadlikkus maailma arengu küsimustest on tõusnud seoses nägemispuudega õppurite ja nende õpetajate kaasamisega maailmaharidusse. Suurem teadlikkus motiveerib ja julgustab neid tulevikus paremini mõistma arenguabi andmise vajalikkust arenguriikide puuetega inimestele ja andma oma panuse sellealaste konkreetsete tegevuste toetamisse. Nägemispuudega õppurite erivajadusi arvestavate maailmahariduse materjalide väljatöötamisega ja maailmahariduse teemade tutvustamisega oma õpetajatele, peredele ja tutvusringkonnale pandi algus laiema avalikkuse teavitamiseks maailma globaalprobleemidest. Maailmahariduse teemade mõistmisel on olulisel kohal süvendatud ja kriitiline arusaam globaalsest vastastikusest sõltuvusest ja igaühe võimalikust rollist selles. See aitab laiendada avalikkuse toetust MDG (Millennium Development Goals) agendale ja Rwanda partnerit kaasates seab tähelepanu keskmesse Aafrika riigi – Rwanda. Maailmahariduse teemade teadvustamine aitab kaasa poliitikate ühtlustamisele rõhutades inimõigusi ja globaliseerumise ühiskondlikku dimensiooni. Samuti teadvustatakse puuetega inimestele võimaluste loomist arengukoostöös osalemiseks. Selleks keskendutakse võrdse ligipääsu tagamisele maailmaharidusele nägemispuuetega inimeste jaoks ja rõhutatakse arenguabi korraldamisel vajadust osutada abi ka puuetega inimestele arenguriikides. EADEA projekt täidab olulise tühimiku maailmahariduse propageerimisel EL liikmesriikides, kaasates siiani hõlmamata sihtgrupi – nägemispuudega inimesed. Ühtlasi aitab maailmaharidus kinnistada nägemispuudega õppurite üht kõige olulisemat oskust – kriitilist mõtlemist. Tegevusi viiakse ellu nägemispuudega õppurite õppimiskeskse ja dialoogile orienteeritud toetamise kaudu eesmärgiga arendada nende uusi sotsiaalseid oskusi. Ühtlasi julgustatakse nende sotsiaalset aktiivsust ühiskonnas. Projekti eesmärk on edendada nägemispuudega õppurite oskusi globaalse arengu küsimuste käsitlemise kaudu. Projekti käigus kaasatakse nii õpilased kui õpetajad maailmahariduse õppematerjalide ettevalmistamise ja koostamise protsessi konsultantide ja nõustajatena. Nende aktiivset osalust toetatakse väikeste grantide kaudu. Käsitletavate globaalküsimuste hulgas on arenguabi andmine arenguriikide nägemispuudega inimestele. Selles protsessis võiksid EL nägemispuudega kodanikud olla väga hinnatud konsultandid, kes propageerivad positiivseid muutusi ja konkreetset arenguabi. Uuringud näitavad, et arengumaades on palju nägemispuudega inimesi. Nägemispuudega inimestele hariduse, ametialase koolituse võimaldamine annaks neile väärikuse olla hinnatud ja lugupeetud inimene oma kogukonnas. Neid ei vaadataks enam kui koormat oma kogukonnale ja perele ning nii suureneksid neid hooldavate pereliikmete väljavaated paremale elule. Arengumaade nägemispuudega inimesed ja nende hooldajad on üks ühiskonnast kõrvaletõrjutud grupp, mis tihti jääb arenguabi pakkujatel kahe silma vahele. Nende toetamine eeldab aga sihtgrupi vajaduste ja võimaluste põhjalikku tundmaõppimist. EADEA projekt on omalaadne järg varasemale tegevusele Aafrikas (Rwandas) pimedate õppurite hariduse parendamisel. Projekti tegevused toetavad vaesuse kaotamist pimedate laste ja nende perede hulgas, nende inimõiguste kaitset, sotsiaalset lõimumist ja soolist võrdõiguslikkust. Projekti partner ADRA Rwanda on selles valdkonnad tegev, kuid kogemuste vahetamine ning lähem tutvumine Rwanda nägemispuudega laste haridusvõimalustega on vajalik kõigile projektipartneritele. Seepärast on projektis kavandatud ekspertide visiidid nägemispuudega inimeste haridusalal tegutsevatesse institutsioonidesse. Rwanda eksperdid teevad õppevisiidi Bulgaariasse, Eestisse ja Austriasse ning Bulgaaria, Eesti, Austria ja Horvaatia eksperdid ja nägemispuudega inimesed osalevad õppevisiidil Rwandasse. Rwanda eksperdid tutvuvad oma õppereisil Bulgaariasse, Eestisse ja Austriasse nägemispuudega õppurite haridusvõimalustega ja kasutatavate õppematerjalidega (sh maailmahariduse alaste materjalidega). Bulgaaria, Eesti ja Austria eksperdid tutvuvad Rwanda visiidi käigus nägemispuudega laste õppimisvõimalustega ja hindavad sealseid vajadusi. Kaardistatud vajadused loovad eelduse arenguabi paremaks planeerimiseks nii EADEA projekti partnerriikides kui ka teistes EL riikides. Lisaväärtuseks võiksid olla maailmahariduse õppematerjalid, mis on loodud ja kohandatud pimedate ja/või vaegnägijate vajadustele. Teadaolevalt seni niisugused materjalid puuduvad. Projekti tegevused on kavandatud vastamaks sihtgrupi konkreetsetele vajadustele ning täiendamaks olemasolevaid või loomaks puuduvaid maailmaharidusega seonduvaid programme haridussüsteemis. Soovitud tulemuste saavutamiseks on kolm tööpaketti ning projektijuhtimise tööpakett (WP 0): WP 1 – võimekuse loomine, WP 2 – nägemispuudega õppuritele suunatud maailmahariduse materjalide ettevalmistamine, WP 3 – teadlikkuse tõstmine. Projekti EADEA eeldatavad väljundid ja tulemused: (1) nägemispuudega õppurite hulgas läbiviidava maailmahariduse edendajate koolitamine; (2) maailmahariduse edendajatele uue võimekuse loomine; (3) avalikkuse suurem teadlikkus vastastikusest sõltuvusest globaliseeruvas maailmas ning EL riikide ja Aafrika riikide suhetest; (4) nägemispuudega õppurite muutunud suhtumine arenguriikide abistamisse ja arengukoostöösse; (5) EL nägemispuudega kodanike aktiivsem kaasamine MDG (Millennium Development Goals) saavutamisele; (6) maailmahariduse parem integreerimine EL liikmesriikide haridussüsteemi; (7) EL kodanike suurem kaasatus edendamaks ühtlasemat arengut maailma riikides; (8) uute EL liikmesriikide parem mobiliseerimine võrgustikutegevuste, kampaaniate, kogemuste ja parimate praktikate levitamise kaudu; (9) nägemispuudega õpilastele sobivas formaadis loodud maailmahariduse õppematerjalid; (10) loodud rahvusvaheline võrgustik, millel on võimekus maailmahariduse materjalide ettevalmistamiseks erivajadustega sihtühmadele.

kokkuvõtlikult:

 

Ajalugu:

Partnerid:

  1. Sihtasutus ADRA Bulgaaria
  2. Südwind Agentur
  3. Sihtasutus Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond
  4. ADRA Rwanda
  5. Horvaatia Tüfloloogia Muuseum

Olulised kuupäevad: