Menu

Partnerid

EADEA projektis osaleb  5 organisatsiooni: ADRA Bulgaria (koordinaator), Südwind Agentur, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond, ADRA Rwanda ja Horvaatia Tüfloloogiline  Muusem (assotsieerunud partner). Allpool leiate detailse info iga partneri kohta. Projekti osaliste kontaktid leiate siit.

1. Adra Bulgaaria (juhtiv partner) – Bulgaaria:

ADRA Bulgaaria Sihtasutus on mittetulunduslik organisatsioon Bulgaarias, mis tegutseb juba üle 20 aasta nii üleriigilisel kui rahvusvahelisel tasandil. ADRA Bulgaaria on osa ADRA rahvusvahelisest võrgustikust, mis tegutseb enam kui 120 riigis. ADRA Internationalil on ÜRO juures nõuandev staatus.

ADRA Bulgaaria missioon on pakkuda toetust ühiskonna kõige enam haavatavate gruppide ja kogukondade arenguks.

Peaaegu 20 aastat (aastast 1992) on AB töötanud roma kogukondadega. Algselt pakuti peamiselt humanitaarabi, praeguseks on aga tegevuse põhiraskus haridusel (paljud elluviidud projektid on toetanud romade haridust), sotsiaalsfääril (nende sotsiaalsete eluasemete projekt Kyustendilis valiti hiljuti parimate roma eluasemete näidete hulka Bulgaarias), tervishoiul (üle 10 aasta on tegutsenud organisatsiooni poolt ehitatud, sisustatud ja töötajatega varustatud meditsiinikeskuses romade getos, teenindades ilma eelarvamusteta ka inimesi, kellel puudub tervisekindlustus), suutlikkuse suurendamisel (pakkudes koolitust haavatavate gruppide ja kogukondade liikmetele, uute NGOde toetamisel, võrgustumise koolitusel, avaliku ja erasektori partnerluse koolitusel eriti eesmärgiga toetada koostööd riigiasutustega ja kohalike võimudega, liiklusõnnetuste ohvritele ja endistele kinnipeetutele ettevõtluskoolituse pakkumisel, kutseõppe korraldamisel) jne.

Kuigi ADRA BG on peamiselt kasutanud USA poolt pakutud rahastust (hiljuti viidi ellu Bloomberg Initiative’i rahastatav projekt (US$ 252 000) tubaka keelustamise kohta) ja võrgustike vahendeid, on organisatsioon ellu viinud ka valitsuse rahastatavaid projekte – nt Tšehhi valitsuse projekt, mille kõrge kvaliteet on leidnud tunnustust, PHARE programm Bulgaaria Töö- ja Sotsiaalpoliitika Ministeeriumi kaudu, Viini linnavalitsus on rahastanud sotsiaalse elusasemeprogrammi elluviimist jne. Samuti on ellu viidud Maailmapanga ja UNDP rahastatud projekte.

Hiljuti toetati assotsieerunud partnerina NGOsid Montenegros ja Serbias, aidates neil välja töötada IDPle keskenduvaid projekte.

Oma tegevuse vältel on ADRA Bulgaaria Sihtasutus loonud mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi võrgustikke projektide elluviimiseks koos teiste mittetulunduslike organisatsioonidega Austriast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Šveitsist, Kanadast, Norrast, Rumeeniast, Slovakkiast, Portugalist, Leedust, Eestist.

CORE’i projektis valiti ADRA BG partnerite poolt taotlevaks organisatsiooniks tänu oma mitmekülgsetele ekspertteadmistele hariduse, tervishoiu ja sotsiaalsete meetmete valdkonnas, mille eesmärgiks on parandada romade olukorda kaasavat metoodikat rakendades. ADRA BG on kõik roma vähemusele suunatud projektid ellu viinud partnerluses roma sihtrühmaga ja nende aktiivsel toetusel. Nii on organisatsioon välja arendanud suutlikkuse koostööks romade probleemide valdkonnas vajaduste hindamise baasil ja pidevas dialoogis abisaajatega. ADRA BG panustab CORE´i projekti oma oskustega rahvusvaheliste võrgustike, meeskonna loomise, rahvusvaheliste projektide elluviimise ja nendes osalemise, koolituste organiseerimise ja läbiviimise, koolitus- ja hariduslike materjalide väljatöötamise, toetus- ja lobitöö, partnerlussuhete loomise ja riigiasutustega koostöö vallas, samuti oma suure hulga erinevate sidusrühmade kaudu.

ADRA BG tegevussuutlikkus: ADRA BG töötajatel on erialane kompetentsus ja vastav kvalifikatsioon, mis võimaldab viia ellu suuri projekte ja saavutada kavandatud tulemusi. Sihtasutuse kogenud töötajad on edukalt juhtinud projekte, teostanud järelevalvet, koostanud aruandeid ja hinnanud laia rahvusvahelise osalusega projekte ning on edukalt saavutanud kavandatud tulemusi plaanitud eelarve raames vaid väheste muudatustega.

ADRA BG töötajad on saanud rahvusvahelise väljaõppe ja omandanud spetsiifilised oskused hädaolukordade hindamiseks, samuti teadmised rahvusvahelise humanitaarabi ja inimõiguste eest seismise alal.

ADRA BG finantssuutlikkus: ADRA BG rahastamisallikad on stabiilsed ning piisavad, võimaldades tegutsemist kogu projekti elluviimise perioodi jooksul, samuti võib organisatsioon arvestada erasektori rahastajatega, kes aitavad finantseerida erinevaid väiksemaid jooksvaid projekte.

ADRA BGl on oma hästivarustatud büroo Sofias, mitu sõidukit (sõiduauto, veoauto, spetsiaalne furgoonauto puuetega inimeste transpordiks), suur laohoone (ADRA BG on oma abi jaotamise ekspertoskuste alusel valitud oma riigis esimeste organisatsioonide hulka, kes hakkavad tegelema Toidupangaga) ning veel üks hoone, mida kasutatakse hädaolukordade lahendamisel.

2. Südwind Agentur – Austria:

Mittetulunduslik organisatsioon Südwind Agentur on loodud 1997.aastal. Südwind tegeleb suhtekorralduse ning teabe- ja haridustööga rahvusvahelise arengukoostöö vallas. Kohalikul, regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil teeb Südwind koostööd arengu-, haridus-, keskkonna-, kultuuri- ja sotsiaalküsimuste organisatsioonide ja institutsioonidega, samuti ka erinevate kodanikuühiskonna võrgustike ja poliitikutega.

Südwindi peamine pädevus ja tegevuse võtmevaldkonnad on maailmaharidus, rahvusvahelise arengumeedia tootmine, rahvusvaheliste arenguküsimuste ja –probleemide tutvustamine kodanikuühiskonna algatustel, globaalseid küsimusi käsitlevate uuringute kogumine.

Südwind tegevus hõlmab ka lobbytööd oma seisukohtade selgitamiseks poliitikute ja otsusetegijate seas.

3. Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond (ENIF)  – Eesti:

Sihtasutus Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond (SA ENIF) on täielikult projektipõhine mittetulunduslik ühendus, mis asutati 8. detsembril 1997. aastal  kolme eraisiku initsiatiivil eesmärgiga aidata aktiivse ellusuhtumisega pimedaid ja nägemispuudega inimesi hariduse saamisel ning nende  konkurentsivõime tõstmisel tööturul.

Kogu oma tegevusaja vältel on SA ENIF pööranud suurt tähelepanu IKT lahenduste tutvustamisele ja arendamisele eesmärgiga parandada nägemispuudega inimeste elukvaliteeti ja edendada nende e-kaasatust.

SA ENIF peamised tegevusvaldkonnad 1998 – 2014:

 • professionaalsel tasemel nägemispuudega täiskasvanute täienduskoolituse korraldamine:  arvutiõpe, masinakirja pimesüsteemi õpe, eneseabi ja eneseanalüüsi jm kursused;
 • nägemispuudega inimeste psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine, tehniliste abivahendite- ja infotehnoloogiaalane nõustamine;
 • e-õppe propageerimine puuetega inimeste seas ja Eesti ülikoolide poolt pakutavate e-kursuste ligipääsetavuse ja kasutatavuse hindamine;
 • ülikoolide jt haridusinstitutsioonide õppejõudude ja lektorite nõustamine nägemispuudega inimeste õpetamise metoodika ja IKT lahenduste kasutamise alal;
 • avaliku ja erasektori IT spetsialistide nõustamine veebilehtede ja e-teenuste ligipääsetavuse alal;
 • avalike e-teenuste ligipääsetavuse ja kasutatavuse testimine;
 • muuseumipedagoogide nõustamine muuseumite ja nende haridusprogrammide ligipääsetavuse alal, pöörates erilist tähelepanu nägemispuudega külastajatele.

SA ENIF on oma tegevusaja jooksul algatanud ja mitmete rahastajate toetusel Eestis läbi viinud üle neljakümne projekti. Alates 2002. aastast on SA  ENIF partnerina osalenud kümnes rahvusvahelises projektis ning mitmes võrgustikus eesmärgiga teadvustada erivajadustega inimeste informatsiooni kättesaadavuse ja ligipääsetavuse probleemi ning välja töötada vajalikud infotehnoloogilised lahendused.

SA ENIF esimene projekt oli 1998. aastal  ”Infotehnoloogia nägemispuuetega inimeste teenistuses”, mida rahastas Avatud Eesti Fond. Projekti eesmärk oli integreerida infotehnoloogia abil pimedaid ja nõrgaltnägijaid avatud ühiskonda. Projekti raames muretseti esimesena Eestis pimedatele arvuti kasutamiseks vajalik spetsiaalne tarkvara – ekraanilugemisprogramm ning arvuti kasutamise õpetamiseks pimedatele sobivas formaadis unikaalsed reljeefsete ekraanipiltidega arvutiõppe materjalid. SA ENIF initsiatiivil ning Avatud Eesti Fondi, Suurbritannia Saatkonna jt rahastajate toetusel loodi 1998. aastal Eesti esimene spetsiaaltarkvaraga varustatud arvutiklass nägemispuudega inimestele ning alustati nägemispuudega täiskasvanute arvutiõppe kursuste (sh Interneti kasutamise koolituse) läbiviimist.

Aastail 2002 – 2004 osales SA ENIF Euroopa Liidu hariduskoostööprogrammi Socrates alamprogrammi Grundtvig raames partnerina projektis ELLPROFT. 2004.a. mais korraldas SA ENIF koostöös Tartu Ülikooli Avatud Ülikooliga Tallinnas rahvusvahelise seminari, kus käsitleti e-õppe kursuste ligipääsetavust nägemispuudega inimestele.

Aastatel 2005 – 2007 oli SA ENIF kaasatud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse/Eesti e-Ülikooli läbiviidud projekti “REDEL –  Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse“ (rahastatud ESF meetme 1.1. raames). SA ENIF ülesandeks selles projektis oli testida eri Eesti ülikoolide poolt pakutavate e-kursuste ligipääsetavust ja kasutatavust puuetega inimestele.  2005. aastal testis SA ENIF seitset e-kursust (19,5 AP).

Alates 2005. aasta sügisest kuulub SA ENIF üle-euroopalisse võrgustikku EDeAN (European Design for All e-Accessibility Network). Aastatel 2007 – 2009 osales SA ENIF  EDeAN võrgustiku algatatud projektis „DfA eAccessibility“.

Alates 2004 on SA ENIF testinud mitmete e-teenuste ligipääsetavust ja kasutatavust. Testitud teenuste hulgas on näiteks e-maksuamet, e-valimiste tarkvara, RIK ettevõtjaportaal jpm. SA ENIF ekspert testis koostöös Statistikaameti esindajaga 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse online küsimustiku ligipääsetavust pimedatele. EL Komisjoni poolt rahastatud projekti „Heritage for Everybody“ (2010 – 2012) raames oli SA ENIF roll muuhulgas projektis osalevate EL riikide muuseumite ligipääsetavuse testimine. Projekti „Network of ICT supported Learning for Disabled People” osalevad 13 partnerit Euroopa Liidu liikmesriikidest ning 3 partnerit väljastpoolt Euroopa Liitu –Austraaliast, Lõuna-Koreast ja Serbiast. Üheskoos kogutakse Euroopa Liidu liikmesriikides informatsiooni ja selgitatakse välja IKT lahenduste kasutamise võimalused elukestvaks õppeks puuetega täiskasvanute seas.

4. Adra Rwanda – Rwanda:

ADRA Rwanda tegutseb alates 1978. aastast ning püüab oma tegevusega kutsuda üksikisikutes esile positiivseid muudatusi kogukonnatöö kaudu. Peamised tegevusvaldkonnad on haridus, tervishoid, majandusalaste teadmiste arendamine ja tegutsemine hädaolukordades. Tegevusi viiakse ellu koordineeritult koos kohalike regionaalsete võimuorganitega.

ADRA Rwanda jätkab järgmistel aastatel investeerimist inimestesse hariduse, toiduga kindlustatuse strateegiate, tervise edendamise, majandusliku olukorra parandamise ja kriisireageerimise kaudu.

Loetletud eesmärkide saavutamine ei ole võimalik ilma erinevate partnerite toetuseta Rwanda valitsuses, erinevate annetajate ja üleilmse kiriku toeta. Veebisait annab teavet ADRA Rwanda tegevuste ja programmide kohta, samuti esitab nägemuse sellest, kuidas ADRA jätkab Rwanda inimeste teenimist.
ADRA Rwanda eesmärk on tuvastada sotsiaalse ebaõigluse ja  tõrjutuse ilminguid Rwandas ja nendega võidelda. Organisatsioon püüab parandada madala elukvaliteediga inimeste olukorda. ADRA investeerib nende inimeste potentsiaali kogukondade arendamise initsiatiivide kaudu viie tegevussuuna kaudu: haridus, tervishoid, majandusalaste teadmiste arendamine, tegutsemine hädaolukordades.

5. Horvaatia Tüfloloogia Muuseum (assotsieerunud partner) – Horvaatia:

Tüfloloogia Muuseum on spetsialiseeritud muuseum, selle nimi tuleneb kreekakeelsetest sõnadest “typhlos” (pime) ja “logos” (jutustus, kõne, mõte, mõistus).

Muuseum on avalik-õiguslik institutsioon, mis kogub, säilitab, dokumenteerib ja eksponeerib materiaalseid ja mittemateriaalseid puuetega inimestega seotud eksponaate, keskendudes nägemispuudega inimestele.

Oma tegevustega püüab muuseum tutvustada nägemispuudega inimeste maailma ning sel viisil soodustada harmoonilist ja sallivat suhtumist inimeste vahel, austades iga inimese individuaalsust. Puuetega inimesed saavad aktiivselt osaleda muuseumi tegevustes, samuti on muuseum koht, kus saab tutvuda puuetega inimeste eluga. Muuseum toimib ühiskonnas võimaliku korrektiivse mehhanismina, kuna oma tegevustega pakub ta inimestele stiimuleid, et parandada ja muuta võimalikke negatiivseid hoiakuid puuetega inimeste suhtes.
Muuseumil on tihedad sidemed oma külastajatega, teiste muuseumitega, mitmete institutsioonide ja haridusasutustega, kes tegelevad puuetega inimeste problemaatikaga nii Horvaatias kui välisriikides.

Hariduspüüdluste peamine eesmärk on suurendada Tüfloloogia Muuseumi tuntust, muuta see huvitavamaks ja kaasaegsemaks. Seepärast püütakse parandada kommunikatsiooni kogukonnaga, kelle keskel muuseum tegutseb.
Soovitakse edastada muuseumi sõnumit  erinevate tegevuste kaudu ja seeläbi saavutada oma eesmärke ja täita missiooni praktikas, inspireerides nii sotsiaalset dialoogi ja toetades kogukonda kultuuritegevuste kaudu. Lähtepunktiks on kogemustepõhine õppimine, millega vähendatakse teravaid eraldusjooni ja tõkkeid hariduse, kättesaadavuse, lõimimise, sotsiaalse kaasatuse ja museaalse lähenemise vahel. Peamine idee, mida soovitakse edastada, on kõigi inimeste võrdsete võimaluste toetamine sõltumata nende soost, vanusest, sotsiaalsest seisundist või muust erisusest.

Muuseumitöös leitakse inspiratsiooni ja julgustust oma kogudest, ümbritsevast kogukonnast, potentsiaalsetest ja olemasolevatest külastajatest, samuti mitmesugustest haridusvormidest. Peamised muuseumi poolt pakutavad hariduslikud ja kommunikatiivsed tegevused on järgmised: õpetamine (loengud, juhendamine, töötoad); teabeteenused (päringutele vastamine; õppematerjalide, bibliograafiate, soovituste ja juhendite jagamine haridustöötajatele, õpetajatele ja õppejõududele); muuseumitööga seotud teenused muuseumis (hariduslikud näitused, publikatsioonid, rändnäitused ja sündmused) ning lõpuks teenused väljaspool muuseumi (rändnäitused, videoesitlused, raamatulaenutus).

 • Partnerid
 • Partnerid
 • Partnerid
 • Partnerid
 • Partnerid
 • Partnerid
 • Partnerid
 • Partnerid

Lingid:

 

ADRA Bulgaaria

Adra Bulgaria Logo - People holding hands together

 

Südwind Agentur

Sudwind Agentur logo - the word sudwind in red

 

Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond (ENIF)

ENIF logo

 

Adra Rwanda

Adra Rwanda logo - People holding hands together

 

Horvaatia Tüfloloogia Muuseum

Link to Croatian Typhlologic Museum homepage