Menu

Projekti tutvustus

Projekt  „Võrdne ligipääs maailmaharidusele“ (EADEA)  algatati selleks, et töötada välja maailmahariduse õppematerjalid ja –vahendid, mis arvestaksid nägemispuudega õppurite hariduslike erivajadustega.

Projekti üldine eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust kõigi inimeste võrdsest õigusest  saada osa maailmaharidusest. Sel eesmärgil peetakse oluliseks propageerida ja tutvustada maailmahariduse sisu puuetega õppuritele, mobiliseerida üldsust avaldama toetust võitluses vaesusega sh ka puuetega inimeste hulgas ja aidata kaasa õiglasematele suhetele nö põhja-lõuna telje riikide vahel. Selleks edendatakse partneritevahelist igakülgset koostööd ja püütakse mõista sügavuti üksteise probleeme ja raskusi.

Projekti konkreetsed eesmärgid on: saavutada nägemispuudega õppurite, nende õpetajate ja perede teadlikkuse tõus globaalprobleemide mõjust, arendada nende oskusi ja teadmisi mõistmaks seoseid ja oma võimalikku rolli globaliseeruvas maailmas, suurendada nende pädevust maailmahariduse probleemide käsitlemisel ning kaasalöömisel globaalsetes püüdlustes lahenduste leidmiseks vaesuse leevendamiseks ning õigluse ja inimõiguste edendamiseks.

Projekti sihtrühmad on nägemispuudega õppurid, kes õpivad pimedate koolides või integreerituna tavakoolis ning ülikoolis. Samuti on sihtrühmaks pimedate koolide õpetajad ja  nende koolide hoolekogud.

EADEA projekti peamine eeldatav tulemus on panus saavutamaks võrdsust maailmahariduse teemade käsitlemisel ka hariduslike erivajadustega nägemispuudega õpilaste seas.

Projekti EADEA põhitegevused on: (1) nägemispuudega õppuritega tegelevate  haridusinstitutsioonide õpetajate ja kõrgkoolides õppivate nägemispuudega üliõpilaste koolitus, (2) nägemispuudega õppurite vajadusi arvestavate maailmahariduse õppematerjalide koostamine ja valmistamine, (3) panustamine maailmahariduse teemade lülitamiseks õppekavadesse, (4) nägemispuudega õpilastele sobivas formaadis loodud maailmahariduse õppematerjalide ja –vahendite e-kogu, (5) tegevused nägemispuudega  õppurite erikoolide hoolekogudele ja lapsevanematele, (6) õppevisiidid kontaktide loomiseks nägemispuudega inimestega töötavate ekspertide vahel, (7) teadlikkuse tõstmise kampaania rõhutamaks nägemispuudega õpilaste kaasamist maailmaharidusse ning hiljem arengukoostöö tegevustesse, mis on suunatud nägemispuudega inimestele.

Viimased postitused: