Menu

Партньорите

5 организации от 4 европейски и една африканска държава си партнират в изпълнението на проект ЕАДЕА: Фондация АДРА БЪЛГАРИЯ (България), Агенция Зюдвинд (Австрия), Естонската фондация за хора със зрителни увреждания (Естония), АДРА РУАНДА (Руанда) и Тифлологическия Музей на Загреб (Хърватия) – асоцииран партньор. По-долу можете да намерите информация за всеки от партньорите. Ако желаете да с свържете с администриращия екип на проекта или с някой от партньорите, посетете страницата за контакт.

1. АДРА БЪЛГАРИЯ (водещ партньор) – България:

Фондация АДРА БЪЛГАРИЯ е българска НПО, действаща вече над 20 години с национален и международен обхват на дейност. Тя е член на международната мрежа на АДРА,м работеща в над 120 страни по света.. (ADRA International има най-високия статут за неправителствена организация – Consultative status – към ООН.) Мисията на Фондация АДРА БЪЛГАРИЯ е да предоставя хуманитарна помощ и подкрепа за развитие на най-уязвимите общности, групи и индивиди в обществото. Започнала дейност през 1992 г. организацията работи в и с ромски общности 0 първоначално предимно като предоставя хуманитарна помощ, докато сега главните й дейности са основно образователни (с много изпълнени проекти, подкрепящи образованието на ромите), социални (нейният проект за социални жилища за бедни ромски семейства в Кюстендил ‘беше признат за една от най-добрите практики в решаване на жилищните проблеми на ромите), здравни (като поддържа вече над 10 години построеният от нея, оборудван и екипиран с медицински персонал Медицински център в ромския квартал „Изток” на град Кюстендил, обслужваш безплатно и хора без здравни осигуровки), изграждащи капацитет (с предоставяне на обучение на членовете на уязвими групи и общности, подкрепяща започващи дейност НПО, работа в мрежа, публично-частно партньорство особено с местни власти и държавни агенции, обучение в предприемачество за жертви на трафик на хора и бивши затворници, организиране на квалификационни курсове) и прочее. Започнала първоначално основно със финансова подкрепа от международната си мрежа и от Америка (в последно време с един проект, финансиран от Bloomberg Initiative с над US$ 252 000 във връзка с борбата против тютюнопушенето), фондацията е изпълнявала също и държавно финансирани проекти  – като финансирания от чешкото правителство проект за ремонт на пострадала от наводнение болница, награден за високото му ниво на изпълнение, от Програма PHARE през Министерство на труда и социалната политика, от община Виена по програмата й за социални жилища и пр. АДРА БЪЛГАРИЯ е изпълнявала и проекти, финансирани от Световната банка и UNDP. Организацията е подкрепяла и НПО в Черна Гора и Сърбия да разработват проекти фокусирани върху подобрение на положението на вътрешно разселеното население. В своите две десетилетия активна дейност АДРА БЪЛГАРИЯ е работила в много национални и международни партньорства с други НПО и институции от Австрия, Германия, Франция, Швейцария, Канада, Норвегия, Румъния, Словакия, Португалия, Литва, Естония, Италия и др., с които е разработвала и изпълнявала проекти. В проекта „Принос към ролята на образованието – образовани обучители” (CORE) Фондация АДРА БЪЛГАРИЯ беше избрана за Водещ партньор поради комплексната си експертиза за мерки в областите на образованието, здравеопазването и социалните грижи, с фокусиране върху подобрение на положението на ромите чрез подход на тяхно дейно участие. Всичките си проекти АДРА БГ е изпълнявала в партньорство с и при активно участие на преките бенефициенти. Така фондацията е развила капацитета си за сътрудничество по ромските въпроси на основата на постоянна обективна оценка на нуждите и в постоянен диалог с целевата група. Така АДРА БГ внесе в проект CORE капацитета си за работа в международна мрежа, за изграждане на международен екип и изпълнение на международни проекти, за организиране и провеждане на международни обучения, за разработване на обучителни и образователни материали, за обществено застъпничество и лобиране, за установяване на отношения на партньорство и сътрудничество с властите и широк кръг от работещи в областта на ромската интеграция. Операционен капацитет на АДРА БГ: Персоналът на фондацията има професионални компетенции и квалификация да работи за мисията си. АДРА БГ има опитни експерти и професионалисти за изпълнение на дейности в широк мащаб с голямо международно партньорство. Специфичната й експертиза е в оценка на нуждите при спешни случаи с прилагане на международния хуманитарен закон, обществено застъпничество за човешки права, изграждане на капацитет за гражданско участие, за развитие и ефикасност на помощта. Финансов капацитет на АДРА БЪЛГАРИЯ: Фондацията има стабилни и достатъчни източници на финансиране да поддържа дейността си при изпълнение на дългосрочни проекти и може да разчита също на дарения от частни донори, които да подържат текущо малките й проекти. АДРА БЪЛГАРИЯ  има свой добре оборудван офис в София, автомобилен парк от кола, хладилен камион за хуманитарна помощ с хранителни продукти, специализиран превоз на хора с увреждания, големи складови помещения (за което, както и за нейната експертиза фондацията беше избрана за една от първите дистрибутори при откриването на Първата Хранителна Банка в страната) и други помещения и активи, ползвани за проекти и дистрибуция при подкрепящи дейности.

2.Агенция Зюдвинд (Südwind Agentur) – Austria:

Агенция Зюдвинд (Südwind Agentur) е основана през 1997 като нестопанска организация   с дейност в областта на публичните отношения, информационна и образователна дейност в полето на международното развитие.На местно, регионално, национално и международно ниво Агенция Зюдвинд сътрудничи в организации и институции в областта на международното развитие, образованието, околната среда, културата и социалната работа, както и с различни мрежи на гражданското общество и с важни политически фигури. Основните компетенции и ключово поле на дейност на Агенция Зюдвинд са в областта на Глобалното образование, в създаването на международни медии за развитие, във въвеждането на въпроси и проблеми на международното развитие в инициативи на гражданското общество и в изследвания по глобални проблеми. Работата на Агенция Зюдвинд включва също лобиране пред съответни политически фигури и вземаши решения по възникнали идентифицирани проблеми.

3. Естонска фондация за хората със зрителни увреждания – Estonian Foundation for the Visually Impaired (EFVI) – Естония:

Естонската фондация за хората със зрителни увреждания (Estonian Foundation for the Visually Impaired – EFVI) е неправителствена организация, основана на 8-ми декември 1997 от три физически лица. EFVI е организация, действаща на базата на финасирани проекти. Основната цел на EFVI е да помага на слепите и частично зрително увредени индивиди да получават образование и да повишават конкурентоспособността си на пазара на труда. EFVI работи за по-добро включване на хората със зрителни увреждания в обществото. Главните области на дейност на Естонската фондация за хората със зрителни увреждания са: • Организиране на допълнителни обучителни курсове (компютърно обучение, обучение в набиране на текст, курсове по психология и пр.) за възрастни със зрителни увреждания. • Промотиране на eLearning между хората с увреждания; • Консултиране на лекторите в университети за методите на обучение на хора със зрителни увреждания и технология на подкрепа; • Консултиране на IT специалисти от публичния сектор и от частния сектор относно достъпността на публични уебсайтове и е-услуги; • Проверка/изпробване на достъпността и използваемостта на публичните е-услуги; • Консултиране на музейни обучители за достъпността на музеите и за техните образователни програми със специален фокус върху посетителите със зрителни увреждания. При всичките си дейности EFVI отдава голяма важност на въвеждането и развиването на информационни и комуникационни технологии (ICT) за подобряване на качеството на живот на слепите и зрително увредени хора и за по-доброто им социално включване. Първият проект на EFVI е “Information technology in the service of the visually impaired persons” (1998) , който е финансиран от Фондация Отворена Естония – Open Estonia Foundation (Soros Foundation). Общата цел на проекта е да се интегрират слепите и хората със слабо зрение в отвореното общество с помощта на информационните технологии. В рамката на проекта са закупени за пръв път в Естония лицензи за специализиран софтуер създаден да обслужва слепи хора (екранни четци и софтуер за превръщане на текст в говор). В офиса на EFVI се установява Център за интернет и компютърно обучение за хора със зрителни увреждания. Организират се обучителни курсове за членовете на асоциации на слепите с цел те да бъдат въведени в интернет ресурсите, в списъците за разпространение на съобщения и нови групи на хора със зрителни увреждания, както и да бъдат научени как да намират информация в интернет. По време на дейностите си EFVI постоянно се включва в повишаване на общественото осъзнаване за възможностите на използване на информационни и комуникационни технологии в социалната, образователна, културна и свързана с работна ангажираност интеграция на хората със зрителни увреждания. EFVI има експертиза в обучението на възрастни със зрителни увреждания и в изпробване на достъпността и използваемостта на е-курсове, които са базирани на информационна и комуникационна технология хора със зрителни увреди. От 2004 г. EFVI изпробва достъпността и използваемостта на няколко е-услуги като е-банкиране, електронно гласуване, (e-Voting), електронeн портал за регистриране на търговската регистрация на фирми (през август-декември 2011 г.). Експертът по достъпност на EFVI изпробва заедно със Статистическата служба на Естония използваемостта и достъпността на представения онлайн Въпросник за населението и жилищните условия в националното преброяване на Естония през 2011. EFVI е започнала работа в сътрудничество с естонските музеи за да станат тези културни институции (включително техните програми) достъпни за всички.. През 2005 – 2007 г. EFVI е включена в проекта на Естонската фондация за информационна технология’Естонския е-университет „Регионално достъпно висше образование чрез развитие на е-обучение – STEPS. Отговорността на EFVI в този проект беше да изпробват достъпността и използваемостта на избрани интернет курсове, предоставяни от различни университети на Естония. През 2005 EFVI изпробва 7 e-Learning курса (за 19,5 кредита). От 2005 г. EFVI е член на Европейската мрежа за европейски дизайн за всеобща достъпност EDeAN – European Design for All e-Accessibility Network и служи като неин Национален контактен център.

4. АДРА РУАНДА – Adra Rwanda – Руанда:

ADRA RWANDA работи в Руанда от 1978 г. като фокусира работата си върху положителната промяна на индивидите чрез инициативи за общностно развитие, които са  насочени към специфични области на изпълнение – образование, здравеопазване, икономическо овластяване и управление на помощта при бедствия и аварии. Всички изпълнявани действия се координират с местните власти. АДРА РУАНДА ще продължи дълги години да инвестира в потенциала на индивидите чрез образование, стратегии за сигурност на изхранването, промоция на здравеопазването, установяване на икономическо овластяване и отговор на спешни ситуации. Тези дейности не могат да се извършват без подкрепата на различните партньори в Правителството на Руанда, на различните донори и на световно помагащата адвентистка църква. Тази уебстраница предоставя информация за АДРА РУАНДА, за нашите дейности, програми и нашата визия да продължаваме да служим на руандския народ. АДРА РУАНДА търси да идентифицира и да адресира усилията си за социална справедливост и спазване на човешките права в Руанда. Агенцията работи за подобряване на качеството на живот на хората в нужда. АДРА РУАНДА инвестира потенциала на тези индивиди чрез инициативи за общностно развитие, които са  насочени към специфични области на изпълнение – образование, здравеопазване, икономическо овластяване и управление на помощта при бедствия и аварии.

5. Хърватски Тифлологичен Музей (асоцииран партнор) – Хърватия:

Тифлологическият музей е специализиран музей и неговото име идва от гръцките думи “typhlos” (сляп) и “logos” (говор, мисъл, причина). Музеят е публична държавна институция, която събира, съхранява, проучва, документира и комуникира материални и нематериални ресурси, свързани с хора със специални нужди, с фокусиране върху хора със зрителни увреждания. С дейността си музеят се стреми да въведе социалната общност към света на тези, които имат зрителни увреждания и по този начин подпомага хармоничните и толерантни отношения между хората, като при това се проявява уважение към индивидуалността на всеки човек. Музеят е място, в което хората с увреждания могат да участват активно в неговите дейности, както и място което симултанно позволява на социалната общност да се запознае с живота на хората с увреждания. Той ще действа като възможен корективен механизъм в общество, в което със своите дейности той ще стимулира общността да коригира и променя към положителни негативните нагласи към хората с увреждания. Музеят реализира целите си чрез комуникиране с посетителите и сътрудничество с музейни институции, свързани институции, организации и образователни институции, които се занимават с хора с увреждания – в страната и в чужбина. Основната цел на образователния процес е да направи Тифлологическия музей по-различаем, интересен и съвременен. Следователно това, което ние се опитваме да направим, е да подобрим комуникацията с общността, в която музеят оперира. Ние желаем да предадем посланието на музея посредством различни дейности и да постигнем нашите цели и мисии на практика, така че да предизвикаме социален диалог и да подкрепим общността чрез културни дейности. Изходната точка е учене чрез опит, което замъглява ясните различия и бариери между образование, наличност, интеграция, социална включваемост както и музеоложко интерпретиране. Основната идея, която ние искаме да изразим, е промоцията на равни възможности за всички хора, независимо от пола им, възрастта, социалния статус или всяка друга форма на различие. Ние намираме вдъхновение и окуражаване от работата си в музейните колекции, в обществото, което ни заобикаля, потенциала и съществуващите публични и други форми на образование. Главните образователно-комуникативни дейности, които ние предлагаме, са: пряко обучение (лекции, упътвания, уъркшопи), информационни услуги (отговори на запитвания; предоставяне на учебни материали, библиографии, бележки и инструкции за образователи, учители и професори; услуги, отнасящи се към музейната работа в самия музей (образование посредством изложби, публикации, пътуващи изложби и събития) и на края, услуги извън стените на музея (пътуващи изложби, жидео презентации, услуга на заемане на книги).

  • Партньори
  • Партньори
  • Партньори
  • Партньори
  • Партньори
  • Партньори
  • Партньори
  • Партньори

Връзки:

 

АДРА БЪЛГАРИЯ

Adra Bulgaria Logo - People holding hands together

Агенция Зюдвинд

Sudwind Agentur logo - the word sudwind in red

Естонската фондация за хора със зрителни увреждания

ENIF logo

АДРА РУАНДА

Adra Rwanda logo - People holding hands together

Тифлологичен Музей на Загреб

Link to Croatian Typhlologic Museum homepage