Menu

За проекта

Проектът ЕАДЕА – „Равен достъп до Образование за развитие за всички” (EADEA – Equal Access to Development Education for All)беше разработен с цел да се запълни празнината от необходими материали и пособия за Образование за развитие, съобразени със специфичните обучителни нужди на ученици със зрителни увреждания.

Основна негова цел е да допринесе за повишаване на общественото осъзнаване на важността всеки да бъде образован относно проблемите на развитието, за пропагандиране и въвеждане на Образованието за развитие и сред учащите със зрителни увреждания, за мобилизиране на по-голяма обществена подкрепа за действия за предодоляване на бедността и сред хората с увреждания, както и да се допринесе за по-коректни отношения между Юга и Севера чрез по-разнообразни връзки на подходящо коопериране при по0задълбочено разбиране на трудностите и проблемите.

Специфични цели на проекта са да се постигне повишаване на нивото на разбиране сред учениците със зрителни увреждания, техните преподаватели и семейства относно глобалните проблеми като касаещи и тях, да се развият в тях умения за по-дълбоко разбиране на глобализиращия се взаимосвързан свят и тяхната възможна роля в него, да се увеличат компетентностите на учениците със зрителни увреждания да откликват на проблемите на световното развитие и да се включват в световните усилия за намиране на по-добри решения за преодоляване на бедността и управление на справедливост и зачитане на човешките права.

Целеви групи на проект ЕАДЕА са: ученици със зрителни увреждания, обучаващи се в специализирани училища и интегрирано в университети, педагози от специализираните училища, училищни настоятелства и родители на деца със зрителни увреждания.Г/авният резултат .

Главният очакван резултат на проект ЕАДЕА е принос към постигането на осигуряване на равнопоставеност в предоставянето на Образование за развитие и за ученици със зрителни увреждания със специални образователни нужди.

Главните дейности на проект ЕАДЕА са: обучение в преподаване на Образование за развитие на педагози от специализираните учебни заведения за ученици със зрителни увреждания и на студенти със зрителни проблеми, подготвяне на разработени съобразно специфичните им образователни нужди материали и пособия за Образование за развитие, допринасяне за въвеждането на нови теми на Образованието за развитие в учебния материал, създаване на е-Платформа с полезни ресурси за Образование за развитие, разработени и на Брайл, работа с настоятелствата на  специализираните училища и родителите на целевата група ученици за повишаване на познанията им за Образованието за развитие и полезността му за децата им, установяване на връзки с експерти от Африка, работещи с хора със зрителни увреждания и посещения за обмен на опит, кампания за повишаване на разбирането за важността на включването на Образованието за развитие в обучението на учениците с увреждания и по-късно в дейности за сътрудничество за развитие, особено в дейности, касаещи хора със зрителни увреждания.

Последни публикации

Официалното лого на проект EADEA вече може да бъде сваляно.

повече

www.eadea.eu стартира във версия на английски език. За момента, с оглед... повече